certus

Hírek

CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA VAGY SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA FORDÍTHATÓ ÖSSZEVONT TÁMOGATÁS 2024. pályázati kiírás

CERTUS-COLLABORATION 3.0

NEAO-KP-1-2024/1 // NEAO-KP-1-2024/2

NEAO-KP-1-2024/3 // NEAO-KP-1-2024/4

NEAO-KP-1-2024/5 // NEAO-KP-1-2024/6

NEAO-KP-1-2024/7 // NEAO-KP-1-2024/8

NEAO-KP-1-2024/9 // NEAO-KP-1-2024/10

A pályázat célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 2. 14.00 óra

A rendelkezésre álló forrás összege 1.237.543.600, – Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 • Ez alól kivétel az a pályázó, akinek az éves összes bevétele az utolsó lezárt (2022.) üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja a 75 millió Ft-ot. Számára csak visszatérítendő működési célú támogatás (NEAO-KP-1-2024/1 // NEAO-KP-1-2024/3 // NEAO-KP-1-2024/5 // NEAO-KP-1-2024/7 // NEAO-KP-1-2024/9) nyújtható.

Támogatás mértéke:

NEAO-KP-1-2024/1 // NEAO-KP-1-2024/3 // NEAO-KP-1-2024/5 // NEAO-KP-1-2024/7 // NEAO-KP-1-2024/9: min. 400.00 – max. 3.000.000 FT

NEAO-KP-1-2024/2 // NEAO-KP-1-2024/4 // NEAO-KP-1-2024/6 // NEAO-KP-1-2024/8 // NEAO-KP-1- 2024/10: 500.000- max. 4.500.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%

 

A pályázat célja

NEAO-KP-1-2024/1

 • A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által. 1.2.

NEAO-KP-1-2024/2

 • A közművelődés, a tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szakképzés és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása.

NEAO-KP-1-2024/3

 • A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.

NEAO-KP-1-2024/4

 • Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek támogatása.

NEAO-KP-1-2024/5

 • A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.

NEAO-KP-1-2024/6

 • A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység

NEAO-KP-1-2024/7

 • A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.

NEAO-KP-1-2024/8

 • Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek támogatása.

NEAO-KP-1-2024/9

 • A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.

NEAO-KP-1-2024/10

 • A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

Támogatható tevékenységek

 • A támogatás a nyertes pályázó alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítására fordítható.

A támogatás a kedvezményezett alapcél szerinti, a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt működési költségei fedezésére, és a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c) és j) pontja szerinti alábbi tevékenységeinek biztosítására fordítható:

 • civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

 

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre

Pályázatot benyújthat – bármely hatókörű 1 – 2022. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett

 1. a) alapítvány, illetve
 2. b) egyesület, ideértve a szövetséget.

A Civil tv. 2. § 12. pontja szerinti, külföldön nyilvántartásba vett civil szervezet (a továbbiakban: határon túli civil szervezet) a NEAO-KP-1-2024/2 kategóriára a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján önállóan nyújthat be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot a) a szakszervezet, b) a párt, c) a párt által alapított alapítvány, d) a párt részvételével létrehozott egyesület, e) a kölcsönös biztosító egyesület, f) a közalapítvány, g) az egyházi jogi személy, h) a civil társaság

Azon pályázó, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra.

Egy pályázó szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriára nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint.

Jelen pályázati kiírás esetében

 1. egy db pályázatot nyújthat be egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet a NEAO-KP-1-2024/1 // NEAO-KP-1-2024/3 // NEAO-KP-1-2024/5 // NEAO-KP-1-2024/7 // NEAO-KP-1-2024/9 kategóriában működési költségeinek támogatására

 

vagy

 

 1. két db pályázatot nyújthat be egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet a NEAO-KP-1-2024/2 // NEAO-KP-1-2024/4 // NEAO-KP-1-2024/6 // NEAO-KP-1-2024/8 // NEAO-KP-1-2024/10 kategóriában szakmai programjának és működési költségeinek támogatására az alábbiak szerint: egy db önálló pályázat, illetve egy db pályázat határon túli civil szervezettel együttműködésben.

vagy

 

 1. egy db pályázatot nyújthat be önállóan egy határon túli civil szervezet a NEAO-KP-1-2024/2 // NEAO-KP-1-2024/4 // NEAO-KP-1-2024/6 // NEAO-KP-1-2024/8 // NEAO-KP-1- 2024/10 kategóriában a 2.2. pont szerinti támogatási célra, szakmai programjának és működési költségeinek támogatására feltéve, hogy:

                  – társpályázóként korábban már nyújtott be támogatási igényt,

                  – a támogatási igény benyújtásának évében együttesen benyújtott támogatási igény keretén belül társpályázóként nem vesz részt.

A támogatás terhére elszámolható költségek köre

A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a megvalósítási időszakban teljesülő, valamint a beszámoló benyújtásának napjáig pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el. A támogatásból elszámolható költségek vonatkozásában költségsoronként példákat a Pályázati útmutató tartalmaz.

A támogatás terhére nem számolhatók el:

NEAO-KP-1-2024/1 NEAO-KP-1-2024/3 // NEAO-KP-1-2024/5 // NEAO-KP-1-2024/7 // NEAO-KP-1-2024/9 kategória esetén:

aa) a kedvezményezett által alapított vagy fenntartásában működő jogi személy (pl. az alapítvány fenntartásában működő óvoda, iskola) tevékenységéhez kapcsolódó költség,

ab) a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó,

ac) a kedvezményezett által szervezett szakmai programok, rendezvények közvetlen költsége.

 

NEAO-KP-1-2024/2 NEAO-KP-1-2024/4 // NEAO-KP-1-2024/6 // NEAO-KP-1-2024/8 // NEAO-KP-1- 2024/10 kategória esetén:

ba) a kedvezményezett által alapított vagy fenntartásában működő jogi személy (pl. az alapítvány fenntartásában működő óvoda, iskola) tevékenységéhez kapcsolódó költség,

bb) a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

 

A pályázatot kizárólag elektronikusan, a NIR-en keresztül lehet benyújtani, magyar nyelven.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • utolsó lezárt üzleti évről (2022.) szóló számviteli beszámoló a www.birosag.hu oldalon vagy a NIRben a „Mellékletek” űrlapon levő csatoló mezőn keresztül
 • utolsó lezárt üzleti évről (2022.) szóló számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás a www.birosag.hu oldalon vagy a NIRben a „Mellékletek” űrlapon levő csatoló mezőn keresztül
 • pályázati díj befizetését igazoló banki dokumentum (pl. bank által érkeztetett banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó és záró egyenleggel) elektronikusan, a NIR pályázati adatlapján a „Mellékletek” űrlapon levő csatoló mezőn keresztül
 • Általános nyilatkozat (NIR-ből letölthető) elektronikusan, a NIR pályázati adatlapján a „Mellékletek” űrlapon levő csatoló mezőn keresztül

 

Pályázzon velünk!

Díjmentes tanácsadás és rendszeres pályázatfigyelés - ingyenes email értesítések feliratkozás után!

Érdeklődni szeretnék...

Sikeres pályázóink mondták:

 • A távolság ellenére minden rugalmasan ment és a terveknek megfelelően valósítottuk meg a beruházást. Képviseltették magukat a megvalósítás alatt és a helyszíni ellenőrzésen is. Nagyon örülök, hogy sikerült együtt dolgoznom a Certus csapat tagjaival.

  Rideg Gábor – Anvikor Kft.
 • A felmerült problémákat azonnal intézték, kapcsolatot tartottak a projektben résztvevőkkel. Keressük a következő pályázati lehetőséget, amit szintén velük szeretnénk megíratni.

  Bernát Csaba – Egyéni vállalkozó
 • A közös ötletelésektől a végkifejletekig folyamatos kapcsolatban voltunk. Rengeteg gondot vesznek le a vállamról, sok olyan dolgot is elintéztek nekem, ami az én feladatom lenne. Naprakészek a pályázati kiírások terén, jó kapcsolatokkal rendelkeznek, és a monitoring munkát is maradéktalanul elvégzik. Bízom benne, hogy még sok közös sikeres munkánk lesz együtt!

  Pethő Zoltán – Egyéni vállalkozó
 • A projektgenerálástól a projekt megvalósításáig végig jelen voltak és koordinálták a munkafolyamatokat. Nem csak velem, mint pályázóval, hanem a kivitelezőkkel is folyamatos kapcsolatban voltak, melynek nagymértékben köszönhetem a sikeres és gördülékeny projektzárást. A jövőben is számítok a közös munkára!

  Kis Kornél – Magánszemély
 • Nagyon jó, hogy helyben vannak és személyesen mindig elérhetőek. A helyszíni ellenőrzések során is képviseltették magukat és maradéktalanul sikerült a projekt megvalósítása és elszámolása. Nagyon elégedett vagyok a csapat munkájával.

  Horváth Zsolt – Magánszemély
 • Eddig két nyertes pályázaton vagyunk túl. Nagy szakértelemmel intézték a beadástól a kifizetésig. Nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal. Remélem, dolgozunk még együtt!

  Kovács Miklós – ZAP Hungary Kft.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a teljesebb és kényelmesebb böngészési élmény érdekében egyedi és anonimizált egyszerű szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás