certus

Hírek

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

be8c8487-29d7-472a-b9ab-a6d6600501dc

A Magyar Közlöny 2020. évi 71. számában (2020. április 10.) megjelent a Kormány 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról.

Az általános rendelkezés szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rendelkezéseit az alábbiakban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni:

 • A felhívás előkészítése: eddig 30, mostantól viszont már csak 15 napot kell várni azzal, hogy a standard és az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a támogatási kérelmet be lehessen nyújtani a felhívás közzétételét követően.
 • A felhívás társadalmi egyeztetése: eddig 10 napos, most csak 5 napos társadalmi egyeztetési határidőt szab meg az új rendelkezés egy-egy felhívás kapcsán.
 • A felhívás végső szövegének előzetes megküldése: eddig úgy volt, hogy a társadalmi egyeztetés során véglegesített felhívást az irányító hatóság legalább harminc nappal, mostantól viszont legalább tizenöt nappal az éves fejlesztési keretben meghatározott meghirdetési időpont előtt megküldi véleményezés céljából az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.
 • Új szabály, hogy nem alkalmazható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése, azaz a felhívások módosítása és felfüggesztése részből az a rész, miszerint ha a módosított felhívás közzététele a) a támogatási kérelem benyújtásának első lehetséges határnapját megelőző nyolc napon belül történik, támogatási kérelem a módosított felhívásban meghatározott napon, de legkorábban a módosított felhívás közzétételét követő nyolcadik napon nyújtható be, b) a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban történik, a módosított felhívás közzétételét követő legalább nyolc napig biztosítani kell a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét az 53. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel.
 • A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő bizottság összehívásáról, ha a szakpolitikai felelős nem az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre.
 • Eddig 30 napos volt az időkorlát, de ha a  kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, akkor a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81.  § (3)  bekezdése szerinti szerződéskötési határidő legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítható. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 80.  § (3)  bekezdése alkalmazásának hiányában, ha a  támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, akkor a szerződéskötési határidő a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napján kezdődik.
 • Lényeges, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81.  § (1), (2), (4) és (5)  bekezdésében meghatározott határidők kedvezményezett általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte.
 • A fent jelzett minapi miniszterelnökségi közlemény már általános jelleggel rögzítette, de most jogszabályban is megjelent, miszerint a projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.
 • Fontos könnyítés a támogatási szerződés, pénzügyi eszközök esetén a végső kedvezményezettel kötött szerződés módosítása kapcsán az, hogy eddig a tudomásra jutás után 8 napon belül kellett ezt jelezni, az új szabály viszont azt írja elő, hogy a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86.  § (1)  bekezdésében meghatározott 8 napos határidő a  veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődik.
 • A 3 hónapos általános kinyújtáshoz képest nagyon fontos új szabály, hogy további 3 hónapos csúszást engedélyez anélkül, hogy a támogatási szerződést módosítani kellene. Az új szabály szerint ugyanis ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdés a)  pontjától eltérően, ha a  projekt fizikai befejezése a  hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik, valamint b)  pontjától eltérően, ha a  kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a  hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késik, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén nem kell a támogatási szerződést módosítani.
 • A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (7) bekezdésétől és 1. melléklet 229.1. pontjától eltérően állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított 39 (eddig valójában legfeljebb 36) hónapon belül kell elszámolnia az előleggel.
 • A vállalkozások számára különösen jó hír az a szintén már bejelentett döntés, miszerint 25%-ról 50%-ra ugrik a támogatási előleg mértéke. Az új szabály szerint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  támogatási előleg mértéke a  megítélt támogatás összegének legfeljebb 50%-a, ETHA esetén legfeljebb 80%-a a  veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett ágazatok esetén.
 • Lényeges változás és a 3 hónapos általános projekt csúsztatással függ össze, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117.  § (7)  bekezdésétől eltérően akkor kell a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. Fejezete szerint visszafizetni a  támogatási előleget, ha a  kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést a  támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül (eddig 12 hónap volt).
 • Az is a 3 hónapos általános projekt csúsztatással függ össze, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (6) bekezdésétől eltérően a szállítói előleget akkor kell visszakövetelni, ha a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül (eddig ez is 12 hónap volt).
 • Fontos könnyítés a járványhelyzetben, hogy az eddigi 3-ról legfeljebb 7 napra bővült a tisztázó kérdés megválaszolásának határideje: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb hétnapos határidő tűzhető ki.
 • Rögzíti az új rendelet, hogy (1) A  kizárólag nemzeti hatáskörben megalkotott, elszámolhatóságra vonatkozó előírásokat az  irányító hatóságnak a veszélyhelyzet elleni védekezéssel összefüggő jogszabályokkal és a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel összhangban kell alkalmaznia. (2) A  veszélyhelyzettel összefüggésben a  válságkezelési kapacitások előmozdítására irányuló műveletek kiadásai – függetlenül a programok ezirányú módosításának hatálybalépésétől – 2020. február 1-jétől elszámolhatóak. (3) A veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények, képzések, workshopok veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt szerződés vagy megrendelés alapján felmerülő kiadásai (így különösen szállás, teremfoglalás, oktató díjazása, utazási költség) elszámolhatóak, ha a kiadásokat nem fedezi biztosítás, azokat nem térítik vissza, vagy a szerződést, megrendelést a felek nem tudják módosítani vagy megszüntetni.
 • A járványügyi helyzetben ésszerű lazítás, miszerint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a) 145. § (2)–(4) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság, b) 145. § (5) bekezdésétől eltérően a kifizető ügynökség – ha kockázatelemzés mást nem indokol – a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.
 • Fontos korlát, sok projektgazdának, ami egyúttal csak lehetőség a hatóság kezében, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § (1) és (1a) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a  fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a  veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.
 • Szintén ésszerű szabály a járványhelyzetben, hogy (1) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott kapcsolattartási lehetőségek közül kizárólag az elektronikus út alkalmazható azzal, hogy az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) származó források esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (4) bekezdését alkalmazni kell. (2) Ha a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a  támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik a papíralapú okirat megőrzéséről és annak a veszélyhelyzet megszűnését követő haladéktalan benyújtásáról vagy bemutatásáról.
 • Fontos döntés és a járványhelyzetben megint csak indokolt, hogy (1) Az irányító hatóság, EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség helyszíni szemlét és helyszíni ellenőrzést nem rendelhet el, kivéve a kedvezményezett, a kedvezményezett alkalmazottja vagy meghatalmazottja személyes közreműködését nem igénylő esetben. A  már elrendelt, de még nem teljesített helyszíni szemle és helyszíni ellenőrzés végrehajtását fel kell függeszteni. (2) Ha kockázatelemzés ezt indokolja, akkor a) a helyszíni szemlét a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, b) a helyszíni ellenőrzést a veszélyhelyzet megszűnését követő egy éven belül pótolni szükséges
 • Sok VP-s projektgazdának bizony lényeges könnyítés, hogy az irányító hatóság EMVA-ból származó forrás esetén a  kifizető ügynökség követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékokat nem érvényesítheti.
 • Ésszerű könnyítés az is, hogy (1) Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az  annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a hatósági engedély pótlólagos benyújtásáról – annak véglegessé válását követően haladéktalanul – gondoskodni kell.
 • Szintén ésszerű könnyítés, hogy (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a  szakmai beszámoló alátámasztása céljából a  számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges benyújtani a kifizetési igénylésben. (2) Az  irányító hatóság, EMVA esetén a  kifizető ügynökség a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  mellékletében foglalt táblázat szerinti – az  (1)  bekezdésben nem szereplő – alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát ellenőrizheti.
 • A hatályba léptető rendelkezések lényege, hogy a fenti összes szabály hatályba lépett 2020. április 11-én és a veszélyhelyzet fennállását követő 15. napig lesz hatályban és már a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell ezeket a szabályokat.

Pályázzon velünk!

Díjmentes tanácsadás és rendszeres pályázatfigyelés - ingyenes email értesítések feliratkozás után!

Érdeklődni szeretnék...

Sikeres pályázóink mondták:

 • Eddig két nyertes pályázaton vagyunk túl. Nagy szakértelemmel intézték a beadástól a kifizetésig. Nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal. Remélem, dolgozunk még együtt!

  Kovács Miklós – ZAP Hungary Kft.
 • A közös ötletelésektől a végkifejletekig folyamatos kapcsolatban voltunk. Rengeteg gondot vesznek le a vállamról, sok olyan dolgot is elintéztek nekem, ami az én feladatom lenne. Naprakészek a pályázati kiírások terén, jó kapcsolatokkal rendelkeznek, és a monitoring munkát is maradéktalanul elvégzik. Bízom benne, hogy még sok közös sikeres munkánk lesz együtt!

  Pethő Zoltán – Egyéni vállalkozó
 • A projektgenerálástól a projekt megvalósításáig végig jelen voltak és koordinálták a munkafolyamatokat. Nem csak velem, mint pályázóval, hanem a kivitelezőkkel is folyamatos kapcsolatban voltak, melynek nagymértékben köszönhetem a sikeres és gördülékeny projektzárást. A jövőben is számítok a közös munkára!

  Kis Kornél – Magánszemély
 • A távolság ellenére minden rugalmasan ment és a terveknek megfelelően valósítottuk meg a beruházást. Képviseltették magukat a megvalósítás alatt és a helyszíni ellenőrzésen is. Nagyon örülök, hogy sikerült együtt dolgoznom a Certus csapat tagjaival.

  Rideg Gábor – Anvikor Kft.
 • A felmerült problémákat azonnal intézték, kapcsolatot tartottak a projektben résztvevőkkel. Keressük a következő pályázati lehetőséget, amit szintén velük szeretnénk megíratni.

  Bernát Csaba – Egyéni vállalkozó
 • Nagyon jó, hogy helyben vannak és személyesen mindig elérhetőek. A helyszíni ellenőrzések során is képviseltették magukat és maradéktalanul sikerült a projekt megvalósítása és elszámolása. Nagyon elégedett vagyok a csapat munkájával.

  Horváth Zsolt – Magánszemély

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a teljesebb és kényelmesebb böngészési élmény érdekében egyedi és anonimizált egyszerű szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás